top of page

Vår integritetspolicy för dina personuppgifter (GDPR)

Varför en integritetspolicy?

Vi strävar alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt och vid var tid följa gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av Amzello. Denna policy hjälper dig som kund/kontakt att bland annat förstå vilken slags information Amzello samlar in och hur informationen används.

 

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

Amzello AB, org.nr. 559317-1100 är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Amzello har en IT-infrastruktur där alla affärstransaktioner med tillhörande personuppgifter och databaser (”data”) hanteras och ägs av Amzello. Amzello är således personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och är därför ansvarig för att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt i enlighet med tillämplig lagstiftning.

 

Personuppgifter som vi behandlar om dig

Vi samlar in och lagrar information om dig som du själv lämnar till oss. Den information vi mottar och lagrar är namn, post- samt eventuell leveransadress, e-post, telefonnummer och organisationsnummer. Vi lagrar även uppgifter om din befattning/roll, samt vilket företag du företräder. Anledningen till att vi samlar in personuppgifterna är för att kunna fullfölja våra skyldigheter mot dig som kund.

 

Om du deltar i ett evenemang, besöker oss på amzello.com, sociala medier etc. eller kontaktar oss samlar vi också in vissa personuppgifter. 

 

När du beställer tjänster hos Amzello samlar vi in dina personuppgifter för att kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund.

 

Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

 • För att kunna fastställa din identitet och uppdatera dina kontaktuppgifter

 • För att ge dig information om och behandla dina köp/tjänster tex orderbekräftelser, leveransinformation och supportärenden.

 • För att leverera dina köp till din angivna adress

 • Vid fakturering och bokföring

 • För att skicka nyhetsbrev och annan marknadsföring till dig

 • För att förbättra vår kommunikation, service, produkter och tjänster till dig

 • För att kunna besvara dina frågor

 • Bjuda in till event och evenemang

 • Kundundersökningar

 

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter

 • För att fullgöra en rättslig förpliktelse: Amzello behandlar uppgifter om ditt köp för att fullgöra krav enligt exempelvis bokföringslagen, köplagen och konsumentköplagen.
   

Om du inte lämnar dina personuppgifter till oss har vi inte möjlighet att fullgöra vårt avtal eller uppfylla våra åtagande till dig.

 

Laglig grund för vår behandling

Behandlingen av personuppgifter sker med den lagliga grunden att Amzello ska kunna uppfylla ett avtal. Avtalet omfattar köpet i sig. Som kund/kontakt har du när som helst rätt att få dina personuppgifter raderade genom att meddela detta till kundtjänst, se vidare under rubriken; Dina rättigheter.


När det gäller personuppgiftsbehandling för att fullgöra krav som exempelvis bokföringslagen, mervärdesskattelagen, köplagen och konsumentköplagen ställer är den rättsliga grunden för behandling en rättslig förpliktelse.

 

Direktmarknadsföring och profilering

Amzello kommer att behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. Dina uppgifter kan komma att användas för nyhetsbrev, kundundersökningar samt för statistikändamål och kan användas för utskick per post, e-post och sms till dig fram till dess att du återkallar ditt samtycke. Du kan när som helst kontakta oss för att anpassa hur du önskar att Amzello har löpande kontakt med dig i detta syfte.

 

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer inte att överföras eller säljas till tredje part i reklamsyfte. Dina personuppgifter kan dock lämnas ut till tredje part (personuppgiftsbiträden) om detta krävs för att tillhandahålla tjänster till dig. Undantag till detta görs om en kund har brutit mot våra avtalsvillkor, om det föreligger rättsliga åtgärder eller om en myndighet begär detta med stöd i svensk lagstiftning. Exempel på sådana myndigheter är skattemyndigheter, polismyndigheter, kronofogdemyndigheter och tillsynsmyndigheter i berörda länder.

 

Hur skyddar vi din personliga information?

Amzello vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs enligt lag för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att obehöriga personer kommer åt dem. Våra säkerhetsrutiner förändras ständigt i takt med den tekniska utvecklingen.

 

Var lagras dina uppgifter?

Amzello lagrar alla personuppgifter som samlas in från dig inom EU och EES. Vi lämnar inte ut personuppgifter till tredje part, förutom i situationer då detta är ett krav som följer av en lagstadgad skyldighet eller för att fullfölja våra åtagande mot dig som kund. Se mer information under stycket "Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter".

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar personuppgifter den tid som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Data kan exempelvis sparas längre om så krävs enligt köplagen, konsumentköplagen eller bokföringslagen. Personuppgifterna lagras och behandlas i Amzellos IT-system.

 

Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter och få information bland annat om vilka personuppgifter som finns lagrade hos oss, ändamålen med behandlingen av dessa personuppgifter, de mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har eller ska lämnas ut. 

 

Du kan kontakta oss på adressen nedan och begära att få informationen skickad per post eller e-post. För din säkerhet kommer vi begära att du inkommer med identitetshandlingar som styrker att du är du. Därefter skickas denna information endast till din folkbokföringsadress. Kostnaden för registerutdrag kommer belasta dig vid upprepade förfrågningar. 

 

Om du anser att de personuppgifter som Amzello har behandlat är felaktiga eller har behandlats i strid med tillämplig lagstiftning har du även rätt att begära att dessa personuppgifter rättas, blockeras eller tas bort. Detta gör du genom att kontakta oss. Amzello är i vissa fall skyldig att enligt lag behandla dina personuppgifter trots att du har begärt att dessa ska tas bort. 

 

Som kund hos Amzello kan du när som helst återkalla eller ändra det samtycke du lämnat eller avböja vidare kommunikation genom att kontakta oss. Amzello har dock rätt att fortsätta behandla dina personuppgifter i den mån det krävs för att kunna fullgöra våra skyldigheter mot dig som avtalspart. För det fall du önskar få de personuppgifter du lämnat överförda i syfte att kunna använda dem på annat håll (dataportabilitet) ber vi dig kontakta oss.

 

Kontaktuppgifter

Adress: c/o aRway/Convendum
Vasagatan 16
111 20 Stockholm

Mejl: hello@amzello.com 

Tel: +46 (0)70-309 23 31 

När det gäller hantering av personuppgifter kan du även tala med Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet för denna hantering. https://www.imy.se


Detta dokument uppdateras löpande.


Senaste revision: 2022-03-16

bottom of page